Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פרמטרים הנדסיים

איך שונה הנחת פלדה ב- NUDURA ICF מזו של קיר יצוק מסורתי שיח התכנון הבא מיועד למתכננים אשר טרם הכירו שיטות להרכבה או לתכנון עם ICF. כשמתכננים עם NUDURA® תבניות הבטון המבודדות יוצרות קיר בטון שטוח, מונוליטי ומחוזק עם בידוד בשני הצדיים. להלן שלשה הבדלים ביחס לפלדה לחיזוק בין קירות יצוקים מסורתיים לבין תבניות הבטון […]

חפשו באתר