Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מדריך לפריסה כללית

במעבר מבנייה באמצעות מערכות קיר מסורתיות לשימוש ב- NUDURA® ICF, ישנם שיקולים חשובים שיש לקחת בחשבון, במיוחד בכל הקשור לתכניות בנייה.

המרכיב החשוב ביותר שעל המתכנן לזכור הוא לוח הבידוד מ- EPS בעובי 67 מ”מ בכל צד של קיר הליבה מבטון. האורך והרוחב הכללי של הבניין, וכן העובי הכולל של קיר הבטון, חייבים לקחת בחשבון את עוביים של שני לוחות ה- EPS. כשמשתמשים בטכנולוגיית הקיר של NUDURA לקירות חוצים פנימיים, לוח הבידוד מ- EPS בעובי 67 מ”מ בכל צד של לוח הבטון ישפיע על סה”כ שטח הרצפה. זו לא אמורה להיות בעיה כל עוד התכנית לוקחת בחשבון את עובי הקיר הנוסף.

אפשרויות לקיר רדיוס
ניתן ליצור קיר רדיוס באמצעות לוחות ישרים באורך 2.44 מ’ יחד עם רשתות תוסף. NUDURA מציעה קירות לפי הזמנה מיוחדת מהמפעל כדי לענות על הצרכים של המתכנן. ניתן גם לחתוך קירות רדיוס אלה בשטח כדי להתאימם לשרטוטים, ולהניח אותם בכל נקודת לאורך הקיר. כשמשלבים קירות מסוג זה בשרטוט, על המתכנן לקחת בחשבון שלצורך הערכה וחיתוך, יש לכלול את מידות הרדיוס ומספר המעלות שהוא יסתובב מתוך 3600 . להלן קישור לגיליון האלקטרוני של NUDURA לחישוב קירות רדיוס.
גיליון אלקטרוני לחישוב קיר רדיוס

חפשו באתר