Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טבלת עובי קיר

מטרת מטריצה פשוטה זו הינה לסייע למהנדסים, קבלנים ומתכננים בבחירת עובי ליבה מתאים עובר התבניות של NUDURA® כדי להביא לביצועים אופטימליים (דהיינו, כדי להניב את השילוב היעיל ביותר של בטון ופלדה).
הערה חשובה: ההמלצות בחלק זה מיועדות לתת הנחיות כלליות בלבד, ולכן אין להתייחס אליהן כחלופה לתכנון הנדסאי תקני על פי תקני ACI 318 (ארה”ב) או CAN/CSA A23.3 (קנדה). המסמך כולל קווים מנחים לסייע בבחירה עובי תבנית לגובה קיר או סוג בניין רצוי לצורך הכנת הצעת מחיר או תכנון ראשוני בלבד. כמו כן, חשוב לציין כי גורמים מקומיים, כגון רמת חרסית גבוהה באדמה, פעילות סיסמית או לחץ רוחות מעבר ל- 21 psf (32 עד 64 קמ”ש) או ( 1.0 kPa) עשויים לחייב בחירת ליבה עבה יותר אם התכנון מגיע לגבהים המרביים הרשומים במסמך זה. ברוב המקרים בצפון אמריקה, ההמלצות המובאות כאן יביאו לחיזוק מרבי אשר יעמדו בעומסים הספציפיים לכל מצב.
עובי תבנית גבולות מרתף/יסודות מגבלה לקומה אחת מגבלה לריבוי קומות סוגי בניין טיפוסיים
4″ (102 מ”מ) לא למרתף. קיר מסד\קיר מבודד בלבד מקסימום 3.05 מ’. 2 קומות 3.05 מ’ רצפה + גמלון שיפוע 12/12 קירות חיצוניים בבתים פרטיים, משרדים קטנים בני קומה אחת או שתיים
6″ (152 מ”מ) מקסימום 2.44 מ’ – חרסית מקסימום 2.74 מ’ חצץ מקסימום 4.88 מ’ 3 קומות כמעט כל סוג בניין. מקסימום 4.88 מ’ לקומה יחידה ללא עמודים
8″ (203 מ”מ) מקסימום 2.74 מ’ – חרסית מקסימום 3.05 מ’ – חצץ מקסימום 7.32 מ’ 2 עד 4 הקומות הראשונות מתוך 5 עד 8 קומות (יש להשתמש ב- 152 מ”מ ב- 2 עד 3 הקומות העליונים) מחסנים, תיאטראות, קירות גבוהות של כנסיות, שתי הקומות הראשונות של בתי מלון ובתי דירות
10″ (254 מ”מ) מקסימום 3.05 מ’ – חרסית מקסימום 3.35 מ’ – חצץ מקסימום 9.75 מ’ 2 עד 4 הקומות הראשונות מתוך 9 עד 12 קומות חניונים תת קרקעיים, קירות וחלקים מבניים אחרים של תיאטראות, הקומות הראשונות של בתי מלון דירות
12″ (305 מ”מ) מקסימום 3.35 מ’ – חרסית מקסימום 3.66 מ’ – חצץ מקסימום 12.19 מ’ 2 עד 4 הקומות הראשונות מתוך 12עד 15 קומות יישומים תעשייתיים כבדים וגבוהים. יסודות עמקים.
הגבהים הנ”ל הינם מגבלות תכנון סבירות לצורכי הערכה בלבד. מהנדס חייב לבדוק יישומים ספציפיים לכל פרויקט בכדי לשקול תנאי עומס ומיקום הקירות בפועל, וכן מנגנוני תמיכה רוחביים.

חפשו באתר