Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טבלת גובה קיר

לצורך תכנון גובה, התבניות של NUDURA® הן בגובה של 18″ 457( מ”מ), מידה אשר נבחרה להגיע ליעילות אופטימלית מרווחים לחיזוק אופקי בקירות הבנויות באופן מסחרי בעלי ליבת בטון בעובי 6″ ( 152 מ”מ) (הגובה היא פי שלוש מהעובי).
הגובה הסופי להרכבת תבניות ICF הוא נתון חשוב במיוחד כאשר באים לבחון מרכיבים כגון:

  • גובה היסודות ביחס לקרקע
  • גימור לבנים ביחס לקרקע
  • הפרשי גובה ביחס למפלס הקרקע
  • הפרשי גובה ביחס למפלסים אחרים

קבלנים מסחריים אשר עובדים באופן תדיר עם מערכות קיר של NUDURA® יתכננו את גובה ערימות התבניות בהתאם לצרכי תכנית הבניין כפי שנקבעו ע”י האדריכל. אך אם המתכנן מעוניין בגובה האופטימלי לנוחות הבנייה עם NUDURA באתר, להלן מספר נקודות שיש לזכור:

  • אם חצי תבנית תביא לגובה האופטימלי מראש היסודות עד למעקה, תניח את חצי התבנית על היסודות או בראש המעקה. אל תשים חצאי תבניות באמצע הערימה.
  • לשפת אבן, תכנן את גובה היסודות כך שרוב שפת האבן מסביב לבניין תהיה בגובה אופטימלי ביחס למפלס הקרקע הסופי (ברוב האזורים גובה זה יהיה 152 מ”מ מעל למפלס הקרקע). זה יאפשר שימוש בשפת האבן ללא צורך בשימוש בהרחבות של לבני שפה בגובה מיוחד, שהוא אמצעי פחות יעיל.
  • זכרו שמערכות הקיר של NUDURA® מציעות למתכנן את הגמישות להשתמש הן בתבניות מורכבות מראש והן בפאנלים להרכבה באתר. ניתן להתאים את העבודה לכל הממשקים בין רצפה וקיר ע”י התקנת לוח שלם בחוץ וחיתוך הלוחות הפנימיים כדי להתאימם לגובה מעל ומתחת לרצפה. את הלוחות האלה מחברים לחלק החיצוני באמצעות רשת תוסף חתוך או מחברים מתאמי גובה.
  • אם יש להשלים רווח בין הרצפה לקרה באמצעות לוח תבנית חלקית בראש הערימה, הכי יעיל לחתוך את הלוח בגובה 9″ (229 מ”מ ) או פחות. את החלק הנותר של הלוח ניתן לחתוך ולהשתמש כדי לבנות את אותו חלק של הקיר במקום אחר בבית ועל ידי כך להקטין את הפחת או למנוע אותו לגברי.
  • יש להימנע משימוש באבן שפה כתמיכה ברצפה ביישום מסחרי. לאבני שפה יכולת מוגבלת לנשיאת משקל ואין לסמוך עליהם לשאת משקל רצפה מסחרית.

להלן לוחות גובה ערימות אופטימליות לתכנון ערימות קיר לגבהים של עד ½ 36′ ( 11.125 מ’). ניתן להשיג גבהים גדולים מזה על ידי הוספת יחידות בגובה יחידת תבנית 18″ (457 מ”מ) לגובה הקיר של ½ 36′ (11.125 מ’).

לוח גובה קיר – אימפריאלי

לוח גובה קיר – מטרי

חפשו באתר