Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
מספרשם הקובץהערות
6נספח A – פרטי יחידות התבנית  
נספח A – פרטי יחידות התבנית
רזולוציה גבוהה – נספח A
A-1תבנית סטנדרטית
A-2תבנית 90°
A-3תבנית 45°
A-4תבנית עם גימור משופע
A-5גימור משופע משני הצדדים
A-6תבנית שפת אבן
A-7הרחבות של לבני שפה
A-8מתאם גובה ופקק קצה
A-9תבנית קצרה בצורת T
A-10תבנית ארוכה בצורת T
 
28נספח B – פרטי חתך רוחב טיפוסי
נספח B–פרטי חתך רוחב טיפוסי
 
רזולוציה גבוהה – נספח B
B-1מרתף מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
קומה אחת מסגרת עץ 
גימור לא מאבן
B-2מרתף מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
קומה אחת מסגרת עץ 
גימור אבן
B-3מרתף מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
קומה אחת מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
גימור לא מאבן
B-4מרתף מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
קומה אחת מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
גימור אבן
B-5מרתף מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
שתי קומות מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
גימור לא מאבן
B-6מרתף מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
שתי קומות מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
גימור אבן
B-7מרתף מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
קומה אחת מתבנית 4″ (102 מ”מ) 
גימור לא מאבן
B-8מרתף מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
שתי קומות מתבנית 4″ (102 מ”מ) 
גימור לא מאבן
B-9מרתף מתבנית 8″ (203 מ”מ) 
קומה אחת מתבנית 4″ (102 מ”מ) 
גימור לא מאבן
B-10מרתף מתבנית 8″ (203 מ”מ) 
שתי קומות מתבנית 4″ (102 מ”מ) 
גימור לא מאבן
B-11מרתף מתבנית 8″ (203 מ”מ) 
קומה אחת מתבנית 4″ (102 מ”מ) 
גימור אבן
B-12מרתף מתבנית 8″ (203 מ”מ) 
שתי קומות מתבנית 4″ (102 מ”מ) 
גימור אבן
B-13קיר מבודד 6″ (152 מ”מ) 
רצפה במפלס הקרקע 
קומה אחת מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
גימור לא מאבן
B-14קיר מבודד 6″ (152 מ”מ) 
רצפה במפלס הקרקע 
קומה אחת מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
גימור אבן
B-15קיר מבודד 6″ (152 מ”מ) 
רצפה במפלס הקרקע 
שתי קומות מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
גימור לא מאבן
B-16קיר מבודד 6″ (152 מ”מ) 
רצפה במפלס הקרקע 
שתי קומות מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
גימור אבן
B-17קיר מבודד 6″ (152 מ”מ) 
קומה אחת מתבנית 6″ (152 מ”מ) 
פרטי דלת חניה טיפוסי 
גימור לא מאבן
 
 
 
 
 
30נספח C פרטים טיפוסיים (צפון אמריקה)

נספח C פרטים טיפוסיים (צפון אמריקה)

רזולוציה גבוהה – נספח C
תבנית 6″ (152 מ”מ) מתחת למפלס הקרקע 
פרטי בסיס 
טכנולוגיית רצפה של NUDURA 
החלופה הטובה ביותר
תבנית 6″ (152 מ”מ) מתחת למפלס הקרקע 
מסגרת עץ מסורתית 
מעל למפלס הקרקע 
גימור לא מעץ
תבנית 6″ (152 מ”מ) גימור משופע 
מסגרת עץ מסורתית 
מעל למפלס הקרקע 
גימור אבן
תבנית 6″ (152 מ”מ) 
אפשרויות לגימור רצפה 
גימור לא מאבן
תבנית שפת אבן 6″ (152 מ”מ) 
תבנית 6″ (152 מ”מ) מעל למפלס הקרקע 
גימור מאבן
תבנית 6″ (152 מ”מ) מתחת למפלס הקרקע 
תבנית 4″ (102 מ”מ) מעל למפלס הקרקע 
מחבר רב תכליתי 
חיבור רצפה במפלס הקרקע 
גימור לא מאבן
תבנית 8″ (152 מ”מ) גימור משופע 
תבנית 4″ (102 מ”מ) מעל למפלס הקרקע 
פרטי מעבר רצפה 
גימור לא מאבן
תבנית 8″ (152 מ”מ) גימור משופע 
תבנית 4″ (102 מ”מ) מעל למפלס הקרקע 
מחבר רב תכליתי 
חיבור רצפה במפלס הקרקע 
גימור אבן
תבנית 6″ (152 מ”מ) 
פרטי חיבור גג 
עם מסבך גג 
גימור מאבן או לא מאבן
זווית גימור אבן 
רצוף עם הפן החיצוני 
מקצף ה- EPS 
(יישום רב קומתי) 
להלביש לפני התקנה
זווית גימור אבן 
רצוף עם הפן החיצוני 
מקצף ה- EPS 
(יישום רב קומתי) 
להלביש לאחר התקנה
תבנית 6″ (152 מ”מ) 
ביסודות רדודים מבודדים 
גימור לא מאבן
ללא תמיכה רוחבית 
פרטים לקיר תומך לקורות עבור 
תבנית 6″ (152 מ”מ) למרתף 
מסגרת עץ קומה אחת 
גימור מעץ או לא מעץ
תבנית 6″ (152 מ”מ) למרתף 
פרטים לקיר תומך לקורות עם 
מסגרת עץ קומה אחת 
גימור לא מאבן
תבנית 6″ (152 מ”מ) למרתף 
פרטים לקיר תומך לקורות עם 
מסגרת עץ קומה אחת 
גימור אבן
תבנית 6″ (152 מ”מ) למרתף 
פרטים לקיר תומך לקורות עם 
מסגרת עץ קומה אחת 
גימור אבן
תבנית 6″ (152 מ”מ) 
קיר מסד ברצפה במפלס הקרקע 
עם טכנולוגיית רצפה 
גימור לא מאבן
שפת אבן 6″ (152 מ”מ) 
תבנית 6″ (152 מ”מ) מעל למפלס הקרקע 
קיר מסד ברצפה במפלס הקרקע 
גימור אבן
תבנית 6″ (152 מ”מ) 
פירוט קיר מסד 
חיבור טיפוסי לדלת חניה 
גמור אבן או לא מאבן
תבנית 6″ (152 מ”מ) 
חניה טיפוסי למגורים 
חיבור דלת 
פירט ראש 
גימור לא מאבן
תבנית 6″ (152 מ”מ) 
פרטי משקוף ואדן חלון 
גימור לא מאבן
תבנית 6″ (152 מ”מ) 
פרטי משקוף וסף דלת 
גימור אבן
תבנית 6″ (152 מ”מ) 
פרטי משקוף וסף דלת 
גימור לא מאבן
תבנית 6″ (152 מ”מ) 
פרטי משקוף וסף דלת 
גימור אבן
31נספח CE – פרטים טיפוסיים (בינלאומי)
נספח CE – פרטים טיפוסיים (בינלאומי)
 
רזולוציה גבוהה – נספח CE
CE-1תבנית 152 מ”מ 
רצפת נשיאה מרתף 
פרטי בסיס 
בידוד מרטיבות ולחות 
טיפול בראדון
CE-2תבנית 152 מ”מ 
יסודות רדודים 
פרטי בסיס 
בידוד מרטיבות ולחות 
טיפול בראדון
CE-3תבנית 152 מ”מ 
יסודות רדודים 
פרטי בסיס 
בידוד מרטיבות ולחות 
טיפול בראדון
CE-4תבנית 152 מ”מ 
יסודות רדודים 
פרטי בסיס 
בידוד מרטיבות ולחות 
טיפול בראדון
CE-5תבנית 152 מ”מ 
רצפה מחוזקת 
פרטי בסיס 
בידוד מרטיבות ולחות 
טיפול בראדון
CE-6תבנית 152 מ”מ 
רצפה תלויה 
פרטי חיבור במפלס הקרקע 
גימור לא מאבן
CE-7תבנית 152 מ”מ 
רצפה תלויה 
פרטי חיבור במפלס הקרקע 
גימור מאבן
CE-8תבנית 152 מ”מ 
רצפה תלויה 
פרטי חיבור במפלס הקרקע 
גימור מאבן
CE-9תבנית 152 מ”מ 
רצפה תלויה 
חיבור קומת ביניים 
גימור לא מאבן
CE-10תבנית 152 מ”מ 
לוח”ד טרומי 
חיבור קומת ביניים 
גימור לא מאבן
CE-11תבנית 152 מ”מ 
ראש חלון ומשקוף טרומי 
בידוד מרטיבות ולחות 
גימור לא מאבן
CE-12תבנית 152 מ”מ 
ראש חלון ומשקוף 
בידוד מרטיבות ולחות 
גימור לא מאבן
CE-13תבנית 152 מ”מ 
מזוזת חלון 
בידוד מרטיבות ולחות 
גימור לא מאבן
CE-14תבנית 152 מ”מ 
פרטי קורת גג 
בראש הלוח 
בידוד מרטיבות ולחות 
גימור כפי שצוין

חפשו באתר