Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חוזה הזמנה / הסכם התקשרות

 1. המוכרת אקובילד סיסטם בע”מ תספק לקונה את כלל המוצרים שהוזמנו כמפורט בטופס ההזמנה.

 2. הקונה מתחייב להשתמש בכל מוצרי המוכרת בהתאם להוראות היצרן, ולפי הדרכה שיקבל מהמוכרת או מנציגיה, כמו כן מתחייב הקונה להודיע למוכרת על מועד כל שלב קריטי (מראש) בהליך השימוש במוצרים כמו לפני כל יציקת קירות, על-מנת שנציגנו יוכלו להגיע למקום ולאשר יציקה ו/או להעיר הערות לתיקונים ו/או שיפורים טרם היציקה. במידה ולא עשה כן הקונה הרי שהסיר את אחריות המוכרת מאותו שלב ולא יוכל להעלות טענות כנגד המוכרת.

 3. חישובי כמויות: באחריות הקונה לספק את כמות המטרים/ תבניות/זוויות הדרושים למיזם המבוקש, במקרה והמוכרת חישבה את הכמויות מוסכם וברור לשני הצדדים כי חישובי כמויות אלו הינן הערכה בלבד ויתכנו סטיות ליותר או פחות, במיוחד מכיוון שלמוצר משתנים רבים בשלב הביצוע כגון שימוש חוזר בחתיכות שנותרו או נוסרו מתבניות אחרות בשלב הביצוע בפועל.

 4. הקונה ישלם למוכרת מראש (אלא אם סוכם אחרת בכתב כנגד ערבות) את התמורה המלאה עבור המוצרים כמפורט בטופס ההזמנה התשלום הינו כאישור בחתימתה של ההזמנה והתנאים להתקשרות.

 5. תנאי תשלום: כל התשלומים יבוצעו מראש כנגד החשבונית מס כחוק של המוכרת ולפני אספקת המוצרים בפועל. לתעריפי המוצרים יתכנו שינוים ו/או עליית מחירים ללא הודעה מוקדמת כל עוד ולא שולמה תמורת ההזמנה המלאה, המחירים יקבעו לפי שיעורם במועד התשלום מצד הלקוח וטרם המשלוח. המחירים אינם כוללים תשלומי מס שיחולו על הקונה. הקונה לא יהא רשאי לעכב או לקזז מסיבה כלשהי תשלום או חלק מהתשלום עבור מוצרים שהוזמנו. המוכרת שומרת על זכויותיה לכל סעד, לרבות ביטול עסקה או השהיית משלוחים בשל אי תשלום במועד לפי תנאי הסכם זה או כל חוזה או עסקה אחרים בין הצדדים. הקונה ישפה ויפצה את המוכרת בגין כל נזק, עלות, הוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד, שיגרם לה בשל הפרת חוזה זה או בשל הליכי גביית חובות.

 6. תניית שימור בעלות: עד לפרעון מלוא התמורה בגין המוצרים, כל הזכויות בהם יוותרו בבעלות הבלעדית והמוחלטת של המוכרת, לרבות אך מבלי למעט, הזכות לסעדים עצמיים, כגון תפיסת חזקה במוצרים ללא הליך משפטי ודרישה מהקונה להעמידם לרשותה במקום שתורה לפי שיקול דעתה. לפי דרישת המוכרת, הקונה יסייע לה לממש את זכויותיה ולצורך כך יבצע כל פעולה ויחתום על כל מסמך.

 7. תנאי אשראי: ההזמנה המלאה או חלקית של כל קונה תשולם מראש ללא קשר למצב אשראי. כל התשלומים יהיו מראש עד להקמת מסגרת אשראי על-ידי המוכרת. תנאי האשראי כפופים לאישור מתמשך של המוכרת ואם לפי שיקול דעתה הבלעדי יפגעו האשראי או העמידות הפיננסית של הקונה, תהא רשאית להקטין את מסגרת האשראי ולדרוש תנאי תשלום אחרים.

 8. עלויות משלוח: כל המשלוחים הם FOB במחסן המוכרת עם טעינת המוצרים למשלוח, למעט אם צוין מפורשות אחרת על גבי ההזמנה או החשבונית. מועדי משלוח ואספקה הם מוערכים בלבד ויכנסו לסידור העבודה לצורך אספקה אך ורק לאחר תשלום מלוא סכום ההזמנה והמוכרת לא תהא אחראית לעיכוב או אי התאמה כלשהם במשלוח או באספקה של מוצרים. כל עלות משלוח תיתווסף לחשבונית למעט אם צויין אחרת בטופס ההזמנה.

 9. החזרת מוצרים: החזרת מוצרי נודורה (NUDURA), הלקוח יוכל להחזיר כל מוצר שלם ונקי הראוי למכירה חוזרת עבור זיכוי מלוא הסכום ששילם בגין כל מוצר שהחזיר כל עוד שההחזרות אינן עולות על סך של 10-20% מכלל ההזמנה. החזרת מוצרי ניפון-וואל (NIPON) הלקוח יוכל להחזיר כל מוצר שלם ונקי הראוי למכירה חוזרת עבור זיכוי מלוא הסכום ששילם בגין כל מוצר שהחזיר כל עוד שההחזרות אינן עולות על סך של 10-20% מכלל ההזמנה. בכל מקרה של החזרות באחריות הלקוח לשלם עבור ההובלה חזרה למוכרת. אין ולא תהיינה החזרות למוצרי דריויט (DRYVIT),.

 10. השאלת פיגומים: המוכרת תשאיל לקונה פיגומים לפי גודל הפרויקט שיומנו עבור מוצרים למשך 14 יום ללא עלות שכירות אך יתכן חיוב של 200 ₪ לפני מע”מ עבור כל יום מעבר ל 14 יום בגין כל סט פיגום אחד, בכל מקרה הפיגומים יסופקו אך-ורק כנגד צ’ק פיקדון מראש (25,000 ₪ עבור כל סט פיגום) הצ’ק ירשם לפקודת “אקובילד סיסטם בע”מ” בהתאם למספר סטי הפיגום שיסופקו, על הצ’ק לא יירשם תאריך פירעון ובמעמד מתן הצ’ק הלקוח מיפה את כוחה של המוכרת למלא את התאריך במידת הצורך במקרה שלא הוחזרו מערכות הפיגומים או הוחזרו בחוסרים ו/או פגומים.

 11. כל החלטה על כיבוד החזרת מוצרים לזיכוי כפופה לאישור של המוכרת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החזרים מאושרים ישלחו באופן ולמקום כפי שתורה המוכרת. הקונה ישא בכל הוצאות המשלוח. החזרות ישלחו באריזות מקוריות שלא נפתחו. בכל מקרה לא ניתן להחזרה מלאי מיושן או בן מעל שישה חודשים או שיצא מהמחזור.
     
 12. פגמים ואי התאמה: הקונה יציין בתעודת המשלוח כל טענה להפסד, חסר או נזק בהובלה. הקונה ידווח למוכרת בכתב בהזדמנות הראשונה ולא יאוחר מ-14 ימים ממועד האספקה על אי התאמה, פגם במוצרים או תלונה אחרת כלשהי בנוגע למשלוח. אי דיווח ומתן הודעה במועד למוכרת על אי התאמה יהווה ויתור על טענות בעניין זה והמוכרת תהא פטורה מאחריות בקשר לכך.

 13. אחריות: תנאי אחריות של המוכרת על גבי אריזות, תוויות מוצרים, תעודות או אחרת, יגברו על תנאי החוזה. הקונה יצור קשר עם המוכרת לקבלת פרטי אחריות מלאים. המוכרת לא תשא באחריות נוספת כלשהי, מפורשת או משתמעת ותהא פטורה מאחריות לסחירות של המוצרים או התאמתם למטרה מסויימת.

 14. הגבלת אחריות: המוכרת לא תהא אחראית כלפי הקונה, לקוחותיו או צד ג’ כלשהו בגין נזקים משניים, תוצאתיים, מיוחדים או עקיפים (לרבות, מבלי לגרוע, הפסד רווחים או הפסד בשל הפרעה לפעילות עסקית כתוצאה מאספקת מוצר ללקוחות או אחרים), בין אם בגין עוולה, חוזה או אחרת. בשום מקרה לא תהא המוכרת אחראית לנזקים לרכוש או למוות, מוגבלות או פגיעות אחרות בגוף, בגין שימוש במוצרים. האחריות המוגבלת של המוכרת והתרופה הבלעדית של הקונה בשל אי התאמה במוצר תהא החלפה של המוצר הפגום במוצר תקין. בשום מקרה לא תעלה אחריותה הכוללת של המוכרת על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

 15. זמינות: מוצרים ששולם עבורם מראש יהיו זמינים ללקוח בכל זמן שיבחר, (כמו-כן לאחר תשלום מלוא התמורה לא יחולו עליות מחירים עבור לקוח כזה) בהתאם לסידור העבודה של המוכרת, לקוחות ששילמו מקדמה ולא את מלוא התמורה להזמנה יובטח להם המלאי להיות זמין למועד שיבחרו ובהתאם לסידור העבודה, אך לא יובטחו המחירים ובכל מקרה של עליית מחירים תחול עליית המחיר על הלקוח.

 16. כוח עליון: המוכרת לא תהא אחראית לכשל או עיכוב בביצוע ביחס למשלוח או אחרת בגין כוח עליון, מלחמה, שביתה, השבתה, שריפה, תאונה, חסר בחומרי גלם או קונטיינרים, כשל או העדר יכולת של ספק, פעולות או הגבלות שלטוניות, פנדמיה או סיבה אחרת כלשהי מעבר לשליטתה הסבירה. למוכרת תהא הזכות לחלק את מלאי המוצרים בין לקוחותיה, שותפים וחברות קשורות לפי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שתמצא לנכון וצודק. בשום מקרה לא תהא אחראית המוכרת לרכוש מוצרים מצדדים שלישיים על מנת לאפשר אספקת מוצרים לקונה.

 17. שיפוי: הקונה ישא באחריות מלאה לשימוש במוצרים וישפה את המוכרת, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, סוכניה, נציגיה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, אחריות, טענה, הפסד, דרישה, עלות והוצאה (לרבות ומבלי לגרוע שכ”ט עו”ד והוצאות משפט) בקשר לכך.

 18. תנאי חוזה זה יחולו על מכירת מוצרים לקונה, מהווים את ההסכם השלם והממצה בין הצדדים ומחליפים כל הסכם, מצג, הצהרה, זכרון דברים, הבטחה, זכרון דברים, הסכם קודם, תנאי, נוהג סותר או התחייבות אחרת. אי אכיפת זכות של המוכרת לפי החוזה לא תחשב כוויתור או כיצירת נוהג או דרך מסחר או ביצוע ותנאיו יהיו אכיפים בכל עת.

 19. סמכות שיפוט וברירת דין: על חוזה זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר עם החוזה ו/או המוצרים תהא נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

 20. לא יהא תוקף לכל שינוי ו/או תוספת להסכם זה אלא אם יערכו בכתב ויחתמו על-ידי שני הצדדים.

 21. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בטפסי ההזמנה או בחשבוניות המוכרת.

חפשו באתר