Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תנאי שימוש

 1. כללי
  הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של אקו בילד סיסטם בע”מ (“אקובילד”) ובתכני האתר (כהגדרתם להלן) והמוצרים והשירותים המוצגים בו (הכל, יחד ולחוד: “האתר”) מהווים הסכמה מראש לכל תנאי השימוש שלהלן (“תנאי השימוש”) ומדיניות הפרטיות (“מדיניות הפרטיות”), כפי שיתעדכנו מעת לעת (ראו בעניין זה בס’ 14 להלן).

  אין להעתיק את תכני האתר (כהגדרתם להלן) או להשתמש באתר או לאפשר לאחרים לעשות כן אלא בהתאם לתנאי השימוש, למעט אם ניתנה לכך הסכמת אקובילד מראש ובכתב.  

 1. תכנים ומידע באתר
  2.1 תכני האתר, לרבות אך מבלי לגרוע, מסמכים, קישורים, ניוז-לטרס, ספרייה, קטלוג מוצרים, תוכן מילולי, חזותי, אור-קולי, תרשים, הדמיה, סרטון, מוסיקה, תוכנה, קובץ, קוד מחשב וכל מידע או חומר אחר המופיע באתר או באמצעותו, עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם (כולם, יחד ולחוד: “תכני האתר”), הם לצורך מידע ושימוש כלליים בלבד והינם רכושה הבלעדי של אקובילד ו/או Nudura ו/או צדדים שלישיים.

  2.2 אקובילד משקיעה מאמץ תמידי על מנת לספק מידע אמין ומהימן, אך התחום בו היא פועלת והדין החל עליו נתונים לשינויים תכופים ולפיכך המידע הכלול באתר עשוי לעיתים להיות לא מדויק או מעודכן במאת האחוזים, תכני האתר מסופקים לצורכי מידע בלבד ואינם מהווים ייעוץ, ערובה או התחייבות כי המוצרים או השירותים שבחרתם או רכשתם יתאימו לצורכיכם ודרישותיכם הפרטניים (ראו בעניין זה פטור מאחריות בס’ 10 להלן).

  2.3 אקובילד עשויה מעת לעת לשנות או למחוק או לבטל או להוסיף תכנים באתר, שירותים המוצעים בו או באמצעותו או לסגור את האתר או להפסיק את פעילותו, לחסום או להגביל או להשהות או לבטל את הגישה של מי מהלקוחות אליו, לבטל רישום של לקוח ולחדש את פעילות האתר או הגישה אליו, באופן זמני או קבוע, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת עם או בלי מסירת הודעה על כך.

  2.4 הזמנה, רכישה, החזרה, החלפה של מוצרים או שירותים או ביטולן (אם בכלל), כפופות לתנאי השימוש, טופסי הצעות המחיר, ההזמנות, תעודות המשלוח ו/או החשבוניות.

  2.5 אין להטמיע את תכני האתר, כולם או חלקם, באופן כלשהו באתר אינטרנט אחר ללא הסכמת אקובילד מראש ובכתב.

 2. הוראות שימוש באתר
  3.1 גולשים ו/או נרשמים באתר ו/או מזמיני או רוכשי מוצרים או שירותים באתר או באמצעותו (כולם, יחד ולחוד: “לקוחות”) חופשיים לצפות באתר ולהדפיס את תכניו לצורך שימוש אישי בלבד ואין לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר כלשהו. שימוש אחר כלשהו באתר או בתכניו ללא הסכמה מראש ובכתב של אקובילד הינו אסור בהחלט.

  3.2 לקוח רשאי לבצע רישום לאתר, למסור פרטים אישיים ולבחור האם ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בהודעות דואר ומסרונים אלקטרוניים (הכל, יחד ולחוד: “מידע פרסומי ושיווקי”). אישור קבלת מידע פרסומי ושיווקי מהווה הסכמה להצטרפות למאגר הלקוחות של אקובילד וקבלת הודעות דואר ומסרונים אלקטרוניים מעת לעת לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב- 1982. אישור זה יוותר בתוקף עד למועד ביטולו על ידי הלקוח בהודעה בכתב לאקובילד (ראו במדיניות הפרטיות).

  3.3 רישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הלקוח. אסור בהחלט ללקוח לרשום לאתר צד ג’ שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו, להתחזות לאדם או גורם אחר או למסור מצג מטעה באשר לקשר שבינו לבין אקובילד או לבין צד ג’.

  3.4 לקוח שנרשם לאתר אחראי לעדכן את אקובילד בכל שינוי בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שלו. אקובילד אינה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה עקב אי עדכון הפרטים כאמור.

  3.5 אין לפרסם באתר או באמצעותו או לעשות שימוש בו או בתכניו בניגוד לדין, לרבות אך מבלי לגרוע, לפרסם מידע מטעה, שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות או בכבוד או ברגשות או בזכויות צד ג’, בעל אופי מיני, גזעני או עלול להיות בלתי חוקי או לעודד ביצוע עבירה פלילית או הפרת דין או זכויות צד ג’ או להטיל אחריות משפטית.

  3.6 אין להציג תכנים מהאתר במסגרת (Frame).

  3.7 האתר אינו מיועד לשימוש קטינים מתחת לגיל 13 ללא אישור הוריהם. לא יתבקש מידע אישי נוסף מעבר לנחוץ באופן סביר לצורך השתתפות בפעילות מסוימת ולא יבוצע סינון של תכני האתר או אתרים מקושרים לצורך התאמתם לקטינים. אם יתברר לאקובילד כי קיבלה פרטים אישיים מקטין ללא הסכמת הוריו כאמור היא תמחק את הפרטים.

 3. הזמנת מוצרים ושירותים באתר ואספקתם
  4.1 ניתן לצפות באתר במוצרים ובשירותים למכירה ובמחיריהם ולבצע הזמנות לרכישתם.

  4.2 אקובילד מקבלת הזמנות בטלפון מס’ 02-970-9705 בדוא”ל [email protected] או בפקסימיליה מס’ 02-533-6134.

  4.3 כל הזמנה כפופה לזמינות מלאי קיים של המוצרים או השירותים ולאישור ההזמנה על-ידי אקובילד, לכן תמיד מומלץ בשלב התכנון לבציע הזמנה ולשלם מקדמה על מנת להבטיח אספקה במועד הרצוי.

  4.4 לצורך רכישת מוצרים או שירותים יש להגיש תוכניות עבודה או גרמושקה ולחתום על טופס הזמנה שישלח אליכם על-ידי אקובילד לאחר הערכת כמויות בהתאם לתוכניות שסיפקתם (למילוי פרטיכם. לצורך מתן ההצעה המפורטת הקישו על הקישור ecobuild.co.il/order עם פרטים מלאים, לרבות שם מלא של מגיש הטופס, שם מלא של החברה או העסק, מספר עוסק מורשה או ח.פ או מס’ תעודת זיהוי, מען מלא לאספקה, מועד אספקה מבוקש, פרטים ודרישות מיוחדים.

  4.5 עם הגשת הטופס בקישור הנ”ל ולאחר שליחת התוכניות תקבלו הודעת דוא”ל אוטומטית המאשרת את ההגשה ותחילת הטיפול. הודעת הדוא”ל אינה מהווה אישור של ההזמנה מצידה של אקובילד.

  4.6 נציגי אקובילד ישיבו אליכם בהקדם האפשרי עם הצעה מסודרת לפי הפרטים והתוכניות שסיפקתם לצורך סיוע נוסף והשלמת הליך ההזמנה.   

  4.7 עם הגשת ההצעה שתשלח אקובילד, חתומה על-ידכם תהפוך ההצעה להזמנה, כפוף לזמינות מלאי המוצרים הקיים או השירותים המוזמנים, ישלח ללקוח חשבון הכולל סיכום של פרטי ההזמנה, לרבות סכומה ותנאיה.

 4. תמחור
  5.1 מחירי המוצרים והשירותים של אקובילד הינם בשקלים חדשים ואינם כוללים הוצאות הובלה (אלא אם צוין אחרת בהצעה).

  5.2 כל ההזמנות משולמות מראש אלא אם הוסכם אחרת בין הלקוח לבין החברה מראש ובכתב.

  5.3 בשל שינויים בשערי מטבע ובמחירי השוק המחירים משתנים לעיתים תכופות ואקובילד שומרת על זכותה לעדכנם מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  5.4 אקובילד משקיעה מאמץ על מנת להבטיח שכל התיאורים, הפרטים והמחירים באתר נכונים, אך עשויות לחול טעויות. במקרה של טעות כלשהי במחירי ההזמנה אקובילד תודיע על כך למזמין כמקובל והוא יהא רשאי לאשרר את ההזמנה במחיר המתוקן או לבטלה.

 5. תנאי תשלום
  6.1 ביצוע הזמנה מהווה אישור והתחייבות של הלקוח כי כל הפרטים שסיפק לאקובילד נכונים ומדויקים וכי הוא בעל יכולת ואמצעים פיננסיים מספקים לשלם את מלוא התמורה והעלויות בגינה.

  6.2 אקובילד מקבלת את אמצעי התשלום הבאים בלבד: העברות בנקאית.

  6.3 הלקוח יישא בדמי ההעברה הבנקאית מצידו.

  6.4 עם קבלת ההזמנה אקובילד תדרוש את התשלום מראש על מנת לוודא אספקה מהירה ללקוח. וכי יש ללקוח האמצעים הפיננסיים מספקים על מנת לעמוד בעלויות הזמנתו.

  6.5 עם אישור קבלת התשלום אקובילד תחל בעיבוד ההזמנה והכנתה למשלוח.

 6. אריזה
  7.1 אנא עדכנו אותנו בטופס ההזמנה אם יש לכם הוראות אריזה מיוחדות. הלקוח יישא באחריות בלעדית לבקשות מיוחדות.
 7. קישורים
  8.1 אין לבצע קישור עמוק מאתר אינטרנט אחר במישרין לתכני האתר, אלא אך ורק לדף הבית של האתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה להשתמש בו באופן זה לחלוטין לשימוש באתר.

  8.2 אין לבצע קישור לאתר מאתר אינטרנט המכיל תכנים פוגעניים, פורנוגראפיים, המעודדים גזענות או הפליה או פעילות לא חוקית או המנוגדים לדין או שפרסומם מנוגד לדין.

  8.3 אקובילד רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל כל קישור לאתר ולא תהיה למבצע הקישור ו/או למפעיל ו/או לבעלים של אתר האינטרנט המקשר כל טענה ו/או תביעה נגדה בשל כך.

  8.4 אקובילד לא תישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מקישור לאתר ו/או תכניו. מבצע הקישור לאתר ו/או המפעיל ו/או הבעלים של אתר האינטרנט המקשר ישאו באחריות המלאה והבלעדית לנזק כאמור ומתחייבים לשפות ולפצות את אקובילד בגין כל נזק שייגרם לה בשל הקישור.

  8.5 האתר עשוי להחיל קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות מידע אחרים, קישור אליהם משמעו עזיבת האתר, אקובילד אינה שולטת בהם, בתכנים או בפרקטיות של אותם העסקים או המדיניות של בעליהם או מפעיליהם ומדיניות הפרטיות שלה אינה חלה עליהם. לפיכך, לקוחות מתבקשים לנקוט בזהירות ולעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בהם על מנת ללמוד, בין היתר, על דרכי איסוף מידע על-ידם. אקובילד פטורה מאחריות לזמינות או נכונות אתרי אינטרנט, מקורות ותכנים חיצוניים, פרסומים, מוצרים, חומרים ושירותים המקודמים או זמינים באמצעותם.

  8.6 הכללת קישור באתר האינטרנט של אקובילד הינו אך ורק על מנת לסייע ללקוחותינו ככל הניתן למצוא מוצרים משלימים שהותאמו לעבוד עם מוצרי Nudura, אך היא אינה מהווה תמיכה מצידה של אקובילד באתר האינטרנט או מקור המידע המקושר. הגולשים נושאים באחריות הבלעדית לשימוש בקישורים ומסכימים לכך כי אקובילד לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, לנזק או הפסד או הוצאה כלשהם שייגרמו בקשר עם השימוש או ההסתמכות על המוצרים, השירותים או החומרים הזמינים באתרי האינטרנט או מקורות המידע המקושרים או באמצעותם.

 8. אחריות
  9.1 אקובילד ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לנזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או נסיבתי, לרבות אך מבלי לגרוע, הוצאה, הפסד, אובדן רווח, אובדן הזדמנות עסקית, פגיעה במוניטין, ירידת ערך, אובדן מידע או פגיעה בזכות כלשהי וכיו”ב, אשר ייגרמו בקשר עם האתר או תכניו או קישורים לאתר, הסתמכות עליהם, שימוש או העדר יכולת להשתמש בהם, נכונות ושלמות מידע ותכנים, מוצרים, חומרים ושירותים המופיעים או זמינים באתר או באמצעותו, למעט אם נקבע אחרת מפורשות ובכתב בתנאי שימוש אלו או במסמכי רכישת מוצר או שירות.

  9.2 ייעוץ או מידע כלשהו שניתן באתר או באמצעותו, בעל פה או בכתב, לא ייצרו התחייבות כלשהי מצד אקובילד, למעט אם נקבע אחרת מפורשות ובכתב בתנאי השימוש או במסמכי רכישת מוצר או שירות.   

  9.3 אקובילד אינה מתחייבת לנכונות או שלמות של האתר אינטרנט של צד ג’ או תכניו ו/או אתר אחר ו/או מקור מידע אחר אליו מפנה האתר של אקובילד ואינה נושאת באחריות כלשהי לשימוש בהם, לרבות אך מבלי לגרוע, לטעות או השמטת מידע, הוצאה, הפסד או נזק כלשהם כתוצאה מכך.

  9.4 השימוש באתר ובתכניו ותוצאותיו, הינו באחריות המשתמש בלבד. תכני האתר מסופקים כפי שהם (AS IS) ואקובילד לא תישא באחריות כלשהי, במפורש או במשתמע, לרבות אך מבלי למעט, לעדכונם, שלמותם, התאמתם למטרה כלשהי, הסתמכות עליהם, אי דיוקים או טעויות במידע, הפרעה לשימוש באתר וכיו”ב והלקוחות מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או סעד בקשר לכך.

  9.5 הלקוחות נושאים באחריות הבלעדית לבדוק שינויים בו ובתכניו ועדכונים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות ולשמירה וגיבוי של תכניו. אקובילד לא תישא באחריות כלשהי כלפי הלקוחות ו/או צד ג’ כלשהם בשל האמור. 

  9.6 אקובילד אינה אחראית לעמידת האתר ותכניו בדרישות הלקוחות, לאי הפרעה לגישה לאתר, זמינותה ובטיחותה, לנכונות ואמינות תוצאות השימוש באתר ותכניו, לכך שאיכות האתר ותכניו ומוצרים או שירותים שנרכשו בו או באמצעותו יעמדו בציפיות המשתמש או לכך שיסופקו באופן ובכמות הולמים.

  9.7 אקובילד ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות אך מבלי למעט, בקווי בזק ו/או במערכות אינטרנט ו/או ברשתות סלולר, ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתנאי שימוש אלו. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא אקובילד רשאית לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון ולגולש ו/או הלקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או סעד בקשר לכך.

  9.8 רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. אקובילד נוקטת באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. אקובילד אינה מתחייבת כי השירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד ג’ המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את אקובילד ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה נגד אקובילד ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 1.  
 1. שיפוי ופיצוי

הלקוחות מסכימים לשפות ולפצות ולפטור מאחריות את אקובילד, מנהליה, עובדיה, נציגיה, ספקיה, שותפיה וסוכניה מכל טענה ו/או תביעה ו/או הליך משפטי ו/או פיצוי ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או קנס ו/או סנקציה אשר יגרמו, לרבות אך מבלי למעט, בקשר עם השימוש באתר ותכניו, דבר מה שהעלו לאתר או הגישו באמצעותו, הקשר, הקישור והחיבור לאתר, הפרת תנאי השימוש או זכות כלשהי, אספקת מידע שגוי, לא מדויק, מטעה או לא מעודכן.

 1. קניין רוחני
  11.1 האתר לרבות תכניו, אופן האיסוף, הסידור, העריכה וההצגה שלהם, מידע, תמונות, סמלי וסימני מסחר, גרפיקה ו/או כל חומר אחר באתר, מהווים קניין רוחני של אקובילד ו/או צד ג’ שהעניק לה רישיון או זכות שימוש בו, בין אם רשום ובין אם לא, והלקוחות אינם רשאים לעשות בו שימוש כלשהו ללא הסכמתה בכתב ומראש.11.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכני האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, למעט אם ניתנה הסכמת אקובילד לכך מראש ובכתב.

  11.3 הפרת האמור לעיל תהווה פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של אקובילד ו/או צד ג’.

 2. מדיניות פרטיות
  12.1 הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מהלקוחות במסגרת מילוי “טופס פרטים אישיים” באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של אקובילד אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. אנא לחצו על הקישור על מנת ללמוד על מדיניות הפרטיות.

 1. דרכי התקשרות
  13.1 דרכי ההתקשרות עם אקובילד בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך הקבועים בתנאי השימוש.

  13.2 אקובילד עשויה לשלוח הודעות ללקוחות בדואר רגיל או אלקטרוני או במסרונים אלקטרוניים לפי הפרטים שימסרו לה בטופס הרישום לאתר.

  13.3 דרכי ההתקשרות עם אקובילד בכל דבר ועניין ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של אקובילד שאלו הם פרטיו:

  דוא”ל [email protected], טלפון מס’ 02-970-9705, פקסימיליה מס’ 02-533-6134.

14. שונות
14.1 אקובילד שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כולן או חלקן, ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כל שינוי יכנס לתוקפו מייד עם פרסומו ויחול על השימוש באתר או המשך השימוש בו ונוסחם המחייב של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המעודכנים יהא מצוי במשרדי הנהלת אקובילד או באתר.

14.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר, לרבות אך מבלי לגרוע באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לכל דבר ועניין.

14.3 בתנאי שימוש אלו לשון זכר משמע גם לשון נקבה ולהיפך, לשון רבים משמע גם יחיד ולהיפך.

14.4 אי אכיפת תנאי השימוש לא תשמש או תיחשב כוויתור על זכויות אקובילד לפיהם.

14.5 סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין בקשר עם האתר תהא נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ויחולו על האתר ותנאי השימוש בו אך ורק דיני מדינת ישראל.

14.6 אקובילד מאחלת לכם גלישה ושימוש מהנים באתר.

חפשו באתר