Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מדיניות פרטיות של אקובילד

אקו בילד סיסטם בע”מ (“אקובילד”) מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה (“האתר”). שימושכם באתר ו/או רישומכם כלקוחות האתר ו/או ביצוע רכישה על-ידכם באתר מהווים הסכמה לכל שימוש שיעשה במידע שייאסף אודותיכם כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ולמונחים במדיניות הפרטיות תהא משמעות זה לזו שבתנאי השימוש באתר.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים הניתנים באתר לרבות ביצוע רכישות של מוצרים ושירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקשו למסור פרטים אישיים שלכם לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות, וכיו”ב.

לא חלה עליכם חובה חוקית למסור את פרטיכם האישיים, אך ללא מסירתו לא תוכלו לקבל שירותים מסויימים ו/או לבצע רכישות באתר. לצורך קבלת חלק מהשירותים באתר ו/או לצורך ביצוע רכישות, מעבירה אקובילד את המידע שמסרתם לגורמים הרלוונטיים, לרבות גופים מסחריים, ספקים, על מנת לספק את השירותים ו/או המוצרים שהזמנתם או שאקובילד תתאים עבורכם. אקובילד לא תהיה אחראית לשימוש כלשהו שיעשה על ידי צדדים שלישיים במידע שנמסר להם או שייאסף על ידם אודותיכם, ככל שייאסף. מובהר כי מדיניות הפרטיות של אקובילד לא תחול על צדדים שלישיים אלו.

הגשת טופס ההרשמה מהווה אישור כי ידוע לכם שלא חלה עליכם חובה חוקית למסור את פרטיכם האישיים וכי מסירתם נעשית מרצונכם החופשי וכי אתם מסכימים לכך שהפרטים בטופס שהגשתם וכל נתון שיופק על סמך ניתוח שלהם וכל מידע אודותיכם שהגיע ו/או יגיע לידיעת אקובילד, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אקובילד או מי מטעמה וכי ייעשה בו שימוש למטרות המפורטות להלן:  

(1) שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות, פניה ללקוחות בכל דרך לרבות באמצעות “עוגיות” cookies)) ו/או דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, באופן ממוחשב או באמצעי אחר);

(2) לצרכים שונים כגון עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר;

(3) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. שימוש כאמור בפרטיכם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. מוסכם שמידע כאמור יחשב קניינה של אקובילד והנכם מוותרים בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. אקובילד לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיותכם בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהותכם או להתחקות אחריכם, אשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

מאגרי מידע

המידע שתמסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר לרבות לצורך ביצוע ההזמנות באתר וכל מידע אחר שתמסרו בהמשך, כמתבקש מסוג השירות ו/או שייאסף אודותיכם בקשר לשירותים אליהם נרשמתם ו/או להזמנות שביצעם ו/או למוצרים והשירותים שתרכשו או רכשתם ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידיכם באתר, ישמרו במאגרי המידע של אקובילד והיא תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ומדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע

אקובילד תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידכם לרבות לצורך הטיפול בהזמנות לרכישת המוצרים. אקובילד תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעבירו לצד שלישי בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן תהיה רשאית אקובילד לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליכם לפי פרטי ההתקשרות שנמסרו על ידכם לרבות בדיוור ישיר על מנת להציע כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף שעשוי להתאים לכם ו/או לעניין אתכם בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. אקובילד תהיה רשאית לפנות אליכם בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליכם ולהציע לכם שירותים ו/או מוצרים נוספים שלדעת אקובילד מתאימים לכם.

בנוסף לאמור לעיל, תהיה אקובילד רשאית למסור מידע אישי אודותיכם לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) צו שיפוטי המורה לה לעשות כן; (2) התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על – ידכם באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) טענה או תביעה או תלונה כי הפרתם דין כלשהו, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעתם עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה אקובילד רשאית למסור את המידע אודותיכם לצד הטוען כי נפגע מכם בהתאם להוראות הצו השיפוטי במידה ויהיה כזה.

משלוח חומר פרסומי ושיווקי

למעט אם תבקשו אחרת, אקובילד תהיה רשאית לשלוח לכם כל מידע שיווקי ופרסומי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרתם לה בעת הרישום באתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות דואר ומסרונים אלקטרוניים.

אם אינכם מעוניינים בשימוש בפרטיכם האישיים או מעוניינים בהסרת פרטיכם ממאגר הלקוחות של אקובילד, אנא הודיעו על כך לשירות הלקוחות של אקובילד בהודאת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] 

במקרה של ביטול רישום לאתר מכל סיבה שהיא אקובילד רשאית להמשיך ולשלוח לכם מידע פרסומי ושיווקי אלא אם כן תבקשו ממנה לחדול מכך.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

אקובילד אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים באתר וכו’. לצורך כך משתמשת אקובילד ב – Google Analytics  המסייעת לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר, מידת השימוש בתכנים ובשירותים השונים ורכישת מוצרים ושירותים באתר. עיבוד המידע נועד לצורך בקרה, מחקר, תחזוקה הגנה ושיפור השירותים הניתנים באתר והוא אינו מזהה אתכם באופן אישי.

שינויים במדיניות הפרטיות

אקובילד תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרתם כאמור בתנאי השימוש באתר.

חפשו באתר